Brandveiligheid

Er zijn maar weinig terreinen waar een allesomvattende benadering zo belangrijk is als bij brandveiligheid en brandveilig bouwen. Niet alleen omdat onze gebouwen steeds complexer worden, maar vooral ook omdat het in geval van nood om mensenlevens gaat. Meer nog dan bij andere specialismen mag daarom geen detail over het hoofd worden gezien.

Fire Consultants BV maakt gebruik van de meeste actuele inzichten in brandveiligheid en integrale veiligheid, om opdrachtgevers te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid gedurende de gehele levenscyclus van een object. Dit resulteert in hoogwaardig advies, dat in veel gevallen tot slimme oplossingen leidt en onze klanten helpt om kosten te besparen.

Integraal advies voor brandveiligheid

'Ontzorgen': dat is voor ons het sleutelbegrip bij de keuzes die we samen met opdrachtgevers maken om tot een degelijke advisering over brandveiligheid te komen. Soms is een advies op één of enkele onderdelen al voldoende en helpen wij u letterlijk en figuurlijk "uit de brand". Maar we helpen u niet alleen bij de keuze van brandveilige materialen, we adviseren ook over een veilig gebruik van gebouwen en publieksruimten. En mocht het - onverhoopt - toch mis gaan, hoe u deze veilig kunt ontvluchten. De meerwaarde van een integraal advies vindt u ook bij brandveiligheid terug.

Thuis in alle aspecten van brand en brandveiligheid

In andere gevallen bent u juist gebaat bij de begeleiding over het gehele traject, vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering. Soms is een ver doorgevoerde optimalisatie met behulp van geavanceerde methodes noodzakelijk om een gelijkwaardig veiligheidsniveau aan te tonen; in andere gevallen voldoen eenvoudiger methoden. Onze brandveiligheidspecialisten zorgen ervoor dat u kunt bouwen zoals u dat wenst, zonodig buiten de gebaande paden. In dat laatste geval komt het soms op een flinke dosis overtuigingskracht aan, waarbij de wettelijke voorschriften slechts het uitgangspunt zijn. Fire Consultants BV adviseert vanuit fundamentele inzichten in het verschijnsel brand.

  • Brandoverslagberekening

Volgens het Bouwbesluit ligt tussen de diverse brandcompartimenten een WBDBO-eis van 20, 30 of 60 minuten, afhankelijk van de situatie. Met een brandoverslagberekening kan worden beoordeeld of er ook daadwerkelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat ook kan worden volstaan met de aanwezige afstand tussen de compartimenten.

Gebruikmakend van de nieuwste software, Pintegraal of Brando2, kan relatief snel een duidelijk hier inzicht in worden verkregen. De conclusie kan zijn dat aan de gestelde WBDBO-eis wordt voldaan zonder toepassing van brandwerende gevel- of dakonderdelen, wat een aanzienlijke besparing kan opleveren in de bouwkosten! Helaas kan de uitslag ook wel eens negatief zijn en dat er toch brandwerende voorzieningen getroffen moeten worden.

  • Ontruiming ontvluchting

In het Bouwbesluit 2012 zijn uitgangspunten opgenomen over de ontruiming van gebouwen bij brand met als hoofdregel; is iedereen binnen één minuut veilig en is iedereen binnen 15 minuten buiten. Het aantal personen dat aanwezig mag zijn in een ruimte of gehele gebouw staat hierin dan ook in relatie tot diverse bouwkundige aspecten. Hoeveel mensen kun je kwijt in een voorportaal? Hoeveel kunnen er door een deur heen? Hoe breed moet een trap zijn om 1.000 leerlingen tijdig in veiligheid te brengen?, enz. Met het hiervoor gebruikte rekenprogramma OntruiMR van Peutz is dit allemaal inzichtelijk te krijgen. Desgewenst per ruimte, per deelontruiming, totaal ontruiming, enz.

Een dergelijke opvang- en doorstroomcapaciteit berekening is voor u dan ook de oplossing. Indien niet aan de eisen van ontvluchting zal worden voldaan wordt besproken welke mogelijkheden u eventueel heeft om wel te kunnen voldoen binnen de huidige regelgeving.

  • Brandveiligheidscan

Uit een onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkel pand de brandcompartimentering correct is. In een bestaand pand is in de loop der tijd mogelijk intern wat aangepast, hebben verplaatsingen plaats gevonden, zijn installaties aangepast, enz. Hierdoor is het mogelijk dat men niet meer geheel voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit of andere regelgeving. Daarom is het nuttig of noodzakelijk dat eens in de zoveel tijd een brandveiligheidscan gemaakt wordt.

Tijdens de rondgang worden de brandveiligheidaspecten bekeken en gecontroleerd zoals o.a. brandscheidingen (status, doorvoeringen, afdichtingen, deuren/ramen, enz), compartimentgrootte, vluchtwegen (status), vlucht- en nooddeuren (aantal, uitvoering, enz), brandslanghaspels (aantal, bereikbaarheid, zichtbaarheid, enz), aanwezigheid noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeldinstallatie (uitvoering, enz) en eventueel andere aanwezige brandveiligheidinstallaties.

De bevindingen worden verwerkt in een heldere rapportage in begrijpend Nederlands en eventueel op tekening aangepast. Zo hebt u duidelijk in beeld waar in de loop der jaren de knelpunten zijn ontstaan en heb u in één oogopslag een overzicht van de punten die aangepast moeten worden en/of punten die aandacht behoeven.

  • PvE Brandmeld,- en ontruimingsinstallatie

In het PvE brandmeld- en ontruimingsinstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het PvE vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Verder is het PvE een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs en/ of branddetectiebedrijven. Sommers Advies brandveiligheid kan voor u een PvE voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie verzorgen.

  • Permanente vuurlastberekening

Artikel 2.10 en 2.107 van het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over reductie mogelijkheden van de eisen aan de sterkte van bouwconstructies. Zo kan de tijdsduur tot bezwijken met 30 minuten worden bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m².

Wanneer een gebouw voornamelijk is gebouwd uit beton, mestelwerk, staal en minerale wol isolatie zal de permanente vuurbelasting van elk brandcompartiment zeer waarschijnlijk lager zijn dan 500 MJ/m². Voor gebouwen die zijn gebouwd met een houtskeletbouw systeem en bovendien het dak van hout is, is de permanente vuurbelasting kritischer en wordt de noodzaak voor een berekening permanente vuurlast groter. De aanvrager moet volgens het Bouwbesluit immers kunnen aantonen dat de permanente vuurbelasting van het brandcompartiment waarin de bouwconstructie ligt, onder de 500 MJ/m² is om van een gewenste reductiemogelijkheid gebruik te mogen maken.

Ook worden in het Bouwbesluit tevens eisen gesteld aan de permanente vuurlast van trappenhuizen, waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert in een woongebouw, en de permanente vuurlast van besloten ruimten waardoor een veiligheidsvluchtroute voert.

  • Vluchtwegplattegronden

Het Bouwbesluit stelt dat indien in een gebouw een brandmeldinstallatie is vereist er ook een ontruimingsinstallatie en een ontruimingsplan aanwezig dient te zijn. In het ontruimingsplan wordt weer gesteld dat in een gebouw op iedere verdieping minimaal één vluchtwegplattegrond en bij grotere gebouwen meerdere vluchtwegplattegronden goed zichtbaar moet worden opgehangen. Deze plattegronden geven duidelijk weer op welke wijze de medewerkers/bezoekers het gebouw kunnen ontvluchten bij bijvoorbeeld brand.

Op basis van digitale dan wel papieren aangeleverde tekeningen maakt Sommers Advies brandveiligheid de noodzakelijke vluchtwegplattegronden. Tevens zijn de plattegronden van de voor BHVers relevante pictogrammen voorzien zoals brandblusapparatuur, brandmelders en afsluiters en voorzien van een calamiteiteninstructie met intern alarmnummers. Alles geheel volgend NEN 1414.

Het vultijdenmodel zoals TNO dat heeft opgesteld heeft een aantal voordelen t.o.v. de NEN 6093 maar kent ook zijn beperkingen. Onder andere de beperkingen stapelhoogte.

Vultijdmodel van TNO

Met het vultijdenmodel, ook wel rooklaagdikte berekening genoemd, wat door TNO is ontwikkeld kan antwoord gegeven worden op de vraag:

  • wat is de te verwachten brandontwikkeling
  • hoeveel rook komt daarbij vrij
  • na hoeveel tijd heeft de rooklaag een bepaalde dikte

Met deze antwoorden kan men, al dan niet in combinatie met een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening, aangetoond worden dat ondanks een langere vluchtweg, dus vluchttijd, er toch voldaan wordt aan de prestatie eis voor veilig vluchten. Het is dus eventueel een mogelijkheid om gelijkwaardigheid aan te tonen voor veilig vluchten.
In het model kan de aanwezigheid van een RWA- of sprinklerinstallatie worden meegenomen zodat tevens het effect van deze installaties inzichtelijk kan worden gemaakt.
Ondanks dat dit model al vele jaren oud is, kan er voor eenvoudige situaties nog steeds een goed beeld van de beschikbare ontruimingstijd verkregen worden.

Het vultijdenmodel zoals TNO dat heeft opgesteld heeft een aantal voordelen t.o.v. de NEN 6093 maar kent ook zijn beperkingen. Onder andere de beperkingen stapelhoogte.